Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Rozwód najczęściej wpływa na sytuację finansową małżonków. Podczas trwania małżeństwa zazwyczaj obowiązuje wspólność majątkowa, w której skład wchodzą dochody obojga. Często zdarza się, że tylko jedno pracuje, a drugie zajmuje się domem i dziećmi. W przypadku rozwodu dochodzi do podziału majątku, każde musi zarabiać na siebie. W gorszej sytuacji zostaje ta osoba, która nie pracowała. Bardzo popularnymi w ostatnim czasie są alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 60

§ 1. „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

Czyli oznacza to, że:

  • Małżonek, który nie jest winny ma obowiązek alimentacyjny w stosunku do drugiego, jeśli ten ostatni też winy za rozkład pożycia nie ponosi, 
  • Małżonek winny za rozkład pożycia małżeńskiego zobowiązany jest na dostarczenie środków utrzymania niewinnemu małżonkowi, bez różnicy czy ten znajduje się w niedostatku, a także małżonkowi, który także winę rozkładu pożycia ponosi, jeżeli jest on w niedostatku.

Wina wyłącznie jednego małżonka 

Jezeli rozwód orzeczono tylko i wyłącznie z winy jednego małżonka to uzyskanie alimentów przez stronę niewinną jest bardzo proste. Nie musi wystąpić stan niedostatku. Koniecznie jest natomiast wykazanie, że rozwód przyczynia się do pogorszenia finansów niewinnego małżonka. Na jego żądanie sąd może orzec, że strona winna jest zobowiązana przyczynić się do należytego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb strony niewinnej. 

Alimenty po rozwodzie – na żądanie, nie z urzędu

Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie nie są przyznawane z inicjatywy sądu, ani z urzędu. Sąd nie ma za każdym razem obowiązku rozstrzygać w tej materii, w odróżnieniu od alimentów przyznanych na dzieci podczas sprawy rozwodowej. Jeśli chodzi o alimenty na małżonka niezbędne jest przedstawienia żądania, jak i zamieszczenie wniosku o alimenty w pozwie, tudzież odpowiedzi na pozew. Można to również uczynić podczas rozprawy. W takim dopiero przypadku sąd pochyla się nad tą kwestią.

Alimenty – ich wysokość i ewentualna zmiana 

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego małżonka i możliwości zarobkowych i majątkowych małżonka zobowiązanego. Kwotę ustaloną przez sąd można zmienić w razie zmiany stosunków. Nie jest ona ustaloną raz na zawsze. Mogą zaistnieć zmiany okoliczności, które były podstawą zasądzenia alimentów. W przypadku zmiany stosunków można zażądać zmiany orzeczenia czy umowy odnośnie obowiązku alimentacyjnego. Zmiana dotyczyć może zarówno sytuacji uprawnionego do alimentów (zwiększenie, tudzież zmniejszenie się jego usprawiedliwionych potrzeb), jak też zobowiązanego do alimentów (zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości majątkowych, zarobkowych). Adekwatnie do zmiany okoliczności można domagać się poprzez tryb sądowy zmiany wysokości alimentów. Aczkolwiek małżonek podnoszący twierdzenie, musi je udowodnić podczas procesu sądowego. 

Zobacz również informacje na ten temat na stronie Kancelarii Adwokackiej: https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

Jak długo małżonkowie płacą alimenty po rozwodzie?

Zaprzestanie płacenia alimentów po rozwodzie następuje, gdy:

  • Umrze jeden z małżonków;
  • Małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński;
  • Upłynie 5 lat od orzeczenia rozwodu, a zobowiązanym do płacenia jest rozwiedziony małżonek nieuznany za winnego rozkładu pożycia (na ważne okoliczności oraz żądanie uprawnionego, sąd może przedłużyć pięcioletni termin).

Zważając na powyższe, warto więc wiedzieć, jakie prawa ma podczas rozwodu małżonek niewinny. Co mu się należy, z czego może skorzystać. Mowa tu oczywiście o alimentach. Pomogą one poradzić sobie w nowej sytuacji, stronie w trudnej sytuacji finansowej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*