Rozwód – Warto wiedzieć!

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa, które w świetle prawa orzeka sąd. Oznacza on trwały i zupełny rozkład pożycia między kobietą i mężczyzną, którzy do czasu orzeczenia przed sąd byli żoną i mężem (małżeństwem).

 Pozew o rozwód – podstawowe informacje

Pozew składa się w formie pisemnej do sądu okręgowego, do wydział cywilnego. Z pozwem wystąpić może każde z małżonków. Należy go złożyć  wraz z obowiązkowymi załącznikami za pośrednictwem biura podawczego w sądzie albo przesłać całość dokumentów pocztą. Należy pamiętać, by przy składaniu pozwu w sądzie, mieć przy sobie odpis pozwu, na którym urzędnik w biurze podawczym potwierdzi jego przyjęcie. Powód powinien w pozwie dokładnie sprecyzować żądanie, ponadto w pozwie muszą być zawarte informacje o liczbie dzieci, ich wieku i płci, o stosunkach majątkowych i zarobkowych małżonków.

Pozew może być wniesiony bez orzekania o winie (w tym przypadku dwie strony zgodnie stwierdzają, że chcą rozwiązać małżeństwo) lub rozwód z winą. W tym przypadku powód musi załączyć  konieczne materiały dowodowe do wniosku o orzeczenie rozwodu. W pozwie powód formułuje swoje żądania – zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych dzieci, powierzenia mu władzy rodzicielskiej nad nimi, a także wskazuje świadków (niezbędnych w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie), którzy będą przesłuchiwani przed sąd w celu potwierdzenia okoliczności skłaniających powoda do rozwodu z orzekaniem o winie. W pozwie można też wnioskować o wydanie postanowienia prze sąd, na mocy którego przez czas trwania sprawy rozwodowej małżonkowie zobowiązani są do wzajemnego zaspokajania potrzeb rodzinnych (korzystanie ze wspólnego mieszkania, opieka nad dziećmi).

Więcej informacji na ten temat na stronach prawników https://dm-adwokaci.pl

Załączniki do pozwu

Do pozwu o rozwód załącza się akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, także zaświadczenie o zarobkach.

Opłaty w procesie rozwodowym

Wynajęcie adwokata jest uwarunkowane wielkością miejsca zamieszkania (w dużych miastach stawki są wyższe) i renomą kancelarii (im jest ona większa, tym opłata jest wyższa). Natomiast opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł. Należy ją uiścić wraz z pozwem na rachunek bankowy sądu albo do kasy w sądzie.  W koszt ten wliczona jest np. opinia biegłego sądowego czy wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego. Dodatkowo nalicza się opłaty za wniosek o podział wspólnego majątku (małżeńskiej wspólnoty majątkowej) w kwocie 1000 zł. Jeżeli zaś we wniosku zawarty został projekt podziału majątku, zaakceptowany przez obie strony, opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa

W świetle prawa kanonicznego nie istnieje zjawisko rozwodu (obowiązuje zasada nierozerwalności małżeństwa). Stwierdza się jednak w szczególnie uzasadnionych okolicznościach nieważność sakramentu małżeństwa. Małżeństwo może być rozwiązane przez dyspensę, której udziela papież. Przy staraniu się o nią Sąd Powszechny może odegrać jedynie rolę pomocniczą. Prawo cywilne i kanoniczne stanowią dwa odrębne porządki prawne. Jeżeli Sąd Powszechny orzeknie rozwód, Sąd Biskupi nie ma obowiązku respektowania tego stanu rzeczy – w świetle prawa kościelnego małżeństwo jest nadal małżeństwem. Jeżeli jednak Sąd Biskupi stwierdzi nieważność sakramentu małżeństwa, to fakt ten może być wykorzystany w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*