Tajniki rozwiązywania umów o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę

Adwokat Gdańsk wyjaśnia, że istnieją różne metody rozwiązania umowy o pracę. Można tego zatem dokonać na mocy porozumienia stron, wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Adwokat wskazuje, że każda ze wskazanych metod cechuje się pewnymi odmiennościami. Należy również pamiętać, że umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta, w przypadku umów czasowych.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Adwokat Wrocław prawo pracy określa ten typ rozwiązania umowy jako najbardziej ugodowy. Polega bowiem na złożeniu przez pracownika bądź pracodawcę propozycji rozwiązania umowy o pracę, z określeniem terminu jej rozwiązania. Ten sposób może być zastosowany do każdego rodzaju umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Adwokat wskazuje, że ten sposób może zastosować tak pracodawca jak i pracownik. Jednocześnie oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu powinno zawierać uzasadnienie podjęcia takiej decyzji wraz z pouczeniem o przysługującym odwołaniu. Wypowiedzenie winno być złożone na piśmie i wywołuje skutki z upływem okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia uzależniony jest or rodzaju umowy i okresu świadczenia pracy.

Okres wypowiedzenia

  • W przypadku umowy na okres próbny, okres wypowiedzenia kształtuje się następująco:
  • okres próbny nie przekracza 2 tygodni – 3 dni robocze okresu wypowiedzenia,
  • okres próbny od 2 tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień okresu wypowiedzenia,
  • okres próbny równy 3 miesiącom – 2 tygodnie okresu wypowiedzenia.
  • W odniesieniu do umów na czas nieokreślony i określony:
  • zatrudnienie pracownika nie przekracza 6 miesięcy – 2 tygodnie okresu wypowiedzenia,
  • zatrudnienie pracownika na okres od 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc okresu wypowiedzenia,
  • zatrudnienie pracownika przekraczające 3 lata – 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Wyjątek

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony do 1 miesiąca za odszkodowaniem w wysokości pozostałej części okresu wypowiedzenia, w przypadku, jak podaje radca prawny, ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy, względnie z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, może dojść, jak wyjaśnia Adwokat, z winy pracownika bądź z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Sytuacja ta mam miejsce gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełni przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku lub w sposób zawiniony utracił uprawnienia konieczne do świadczenia pracy.

Nieobecność

Do działań pracownika dających podstawę wypowiedzenia mu stosunku pracy bez wypowiedzenia należy również, jak wylicza prawnik, sytuacja w której pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby dłużej niż 3 miesiące przy zatrudnieniu nie dłuższym niż 6 miesięcy i przez okres dłuższy niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, w przypadku zatrudnienia przekraczającego 6 miesięcy lub w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy z uwagi na wypadek przy pracy bądź chorobę zawodową.
Podstawę do przedłożenia tego wypowiedzenia daje również usprawiedliwiona nieobecność pracownika spowodowana innymi przyczynami niż choroba, dy nieobecność ta trwa dłużej niż miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Adwokat podkreśla, że nie tylko pracodawcy przysługuje możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownik nabywa takie uprawnienie w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę. Pracodawca w tym przypadku nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w odniesieniu do umowy na czas określony, w wysokości wynagrodzenia za czas do którego umowa miała trwać, z ograniczeniem do okresu wypowiedzenia.

Wpływ pracy na zdrowie

Pracownikowi, jak zaznacza prawnik, przysługuje możliwość wypowiedzenia stosunku pracy w tym trybie w sytuacji uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Pracownik może wypowiedzieć stosunek pracy bez wypowiedzenia w tej sytuacji, jeśli pracodawca nie przeniesie go w określonym terminie na inne stanowisko odpowiednie do jego stanu zdrowia i kwalifikacji.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*