Spadek a długi – jak uniknąć ich dziedziczenia.

Prawo spadkowe w Polsce

Spadkiem nazywany jest ogół praw i obowiązków, jakie z momentem śmierci spadkodawcy przechodzą na jego spadkobiorców. Często za otrzymanym spadkiem, stoją nie ogromny majątek, ale duże długi. Taka sytuacja jest problemem dla spadkobierców. Zazwyczaj spadkobiorcami są krewni w linii prostej i spadek w drodze dziedziczenia otrzymują oni automatycznie. Bywa jednak, że spadkodawca przed śmiercią sporządził testament lub spadkobierców jest wielu i nie mogą oni dojść w kwestii rozdziału do porozumienia. Takie sytuacje znacznie komplikują kwestie związane z podziałem spadku, nawet jeżeli wola zmarłego była klarowna i jasna.

Testament, a prawo do zachowku

Kiedy zmarły sporządził testament, obdarowany musi liczyć się z tym, że najbliżsi krewni zmarłego będą rościć sobie prawo do zachowku. Wówczas sprawa związana z działem spadku komplikuje się, a w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia – pozostaje droga sądowa. Sąd w takim przypadku bada wszystkie przesłanki, które wnoszą strony – czy doszło w tej sytuacji do wydziedziczenia – jeżeli miało to miejsce, Sąd może orzec o nieważności takiego zapisu, jeżeli wydziedziczony spadkobierca dowiedzie, że nie dopuścił się rażących przyczyn, które są ściśle określone w Kodeksie cywilnym. Prawo do zachowku zachowują najbliżsi krewni, którzy w przypadku braku testamentu byliby powołani do spadku z ustawy. W takim przypadku adwokat lub radca prawny reprezentujący spadkobierców występuje z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej – czyli właśnie o zachowek – do spadkobiercy wskazanego w testamencie.

Spadek, a długi zmarłego

Sytuacja, w której zmarły posiadał znaczne długi, może spowodować duże problemy dla jego spadkobierców. W tym przypadku mają prawo skorzystać ze zrzeczenia się spadku. Co ważne – takie oświadczenie woli musi być złożone przed Sądem lub notariuszem.

W kancelarii notarialnej, taka procedura będzie szybsza. Wówczas, odrzucony spadek przechodzi na dalszych krewnych. W tej sytuacji, należy pamiętać, że także małoletni są uprawnieni do złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku – w ich imieniu występują rodzice lub prawni opiekunowie. Oświadczenie o odrzuceniu spadku jest uprawnieniem, które przysługuje przez 6 miesięcy od momentu powzięcia wiedzy o staniu się spadkobiercą.

Czytaj więcej na stronie Prawników https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

W momencie uzyskania informacji o byciu spadkobiercą, można zadecydować czy spadek przejęty zostanie z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiedzialność za długi spadkowe, dla spadkobiercy będzie do wysokości aktywów otrzymanych na drodze dziedziczenia. To bezpieczne rozwiązanie, szczególnie jeżeli na moment ujawnienia spadku nie są znane wszystkie zobowiązania osoby zmarłej.

Oświadczenie o przejęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza składa się przed Sądem lub notariuszem. Do tej czynności niezbędne jest dostarczenie zgodnego ze stanem faktycznym inwentarza spadkowego – to lista, która zawiera spis składników majątku spadkodawcy. Prawnik rzetelnie i starannie zinwentaryzuje majątek zmarłego, w oparciu o zapisy w księgach wieczystych, instytucjach państwowych, np. ZUSie czy urzędzie gminy.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*